Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος «PLANET FITNESS AND MORE», αποτελούμενος από τις επιχειρήσεις που φέρουν τον αντίστοιχο τίτλο και συγκεκριμένα τα έξι (6) καταστήματα-γυμναστήρια PLANET Fitness and More (Βριλήσσια – Αναπαύσεως 26 – 28, Ίλιον – Θηβών 445 &, Επταπυργίου 2, Καλλιθέα – Ελ. Βενιζέλου 206, Κερατσίνι – Γρηγορίου Λαμπρακη 545 και Χίου 12, Πειραιάς – Θηβών 41 και Χαλκίδα – Αρεθούσης 38), δίνει μεγάλη σημασία στην εναρμόνιση των πρακτικών του με τη την κειμένη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό  διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας συνεχώς τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους, τροποποιώντας την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφ’ εξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης,  διατήρησης, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την «PLANET FITNESS AND MORE».

ΟΡΟΙ  / ΕΝΝΟΙΕΣ

Οι βασικοί ορισμοί των όρων και των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το έγγραφο, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ είναι οι κάτωθι:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Θεωρείται η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, σε αριθμό ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, φορολογικά στοιχεία, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα): Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θεωρούνται ευαίσθητα και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω από 16 χρονών είναι εξ’ ορισμού ευαίσθητα και αντιμετωπίζονται ως τέτοια.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Κάθε οργανισμός ανεξάρτητα από το είδος, τη νομική μορφή και το μέγεθος του τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας (controller).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία (processor). (Παράδειγμα, ένα λογιστικό γραφείο στο οποίο ο οργανισμός αναθέτει τη μισθοδοσία των εργαζομένων του).

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη), όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

 

Η «PLANET FITNESS AND MORE» χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας (controller) και τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός της «PLANET FITNESS AND MORE» είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και σωματικής ευεξίας .

Στα πλαίσια του ως άνω σκοπού η «PLANET FITNESS AND MORE» παρέχει:

 • Υπηρεσίες εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με σκοπό την φυσική ευρωστία, ευεξία, ψυχική και σωματική υγεία δια των μέσων της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 • Υπηρεσίες αποκατάστασης και της σωματικής υγείας και της βελτίωσης των σωματικών δυσλειτουργιών και ειδικότερα η αποκατάσταση μυϊκών/σκελετικών διαταραχών από ειδικούς επιστήμονες της αθλητικής επιστήμης και της φυσιοθεραπείας.
 • Υπηρεσίες ατομικής ή/και προσωποποιημένης (personal training) ή/και ομαδικής άσκησης και η συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας καθώς και υπηρεσίες ελεύθερης γυμναστικής, αερόβιας άσκησης, αερόβιας προπόνησης με ή χωρίς τη χρήση οργάνων (χειροκίνητων ή ηλεκτρονικών), προγραμμάτων ήπιας φυσιοθεραπείας, ευλυγισίας, θεραπευτικής γυμναστικής, χορού, παθητικής γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας.
 • Υπηρεσίες σάουνας, μασάζ, υδρομασάζ και εναλλακτικών θεραπειών σωματικής ευεξίας (αρωματοθεραπεία, αγιουβερδικό μασάζ, θερμοθεραπεία, λασποθεραπεία κτλ).
 • Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος επιδερμίδας (solarium/ body tanning airsbrushing).
 • Υπηρεσίες αισθητικής, κομμωτικής, ομορφιάς και καλλωπισμού καθώς και υπηρεσίες διατροφολογίας

Η «PLANET FITNESS AND MORE» στα πλαίσια της δραστηριότητάς της λειτουργεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις γυμναστηρίων εντός των οποίων υφίστανται χώροι ατομικής ή/και ομαδικής εκγύμνασης και προπόνησης, αποδυτήρια, άλλες εγκαταστάσεις σωματικής ευεξίας (όπως π.χ σάουνα, solarium, χώροι μασάζ, κτλ) και αναψυχής (snack-bar με φυσικές τροφές και ροφήματα)

Περαιτέρω η «PLANET FITNESS AND MORE» δραστηριοποιείται στην εμπορία (φυσική και ηλεκτρονική) αθλητικών ειδών (ενδυμάτων αξεσουάρ, οργάνων γυμναστικής κτλ), συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών υγιεινής διατροφής, προγραμμάτων εκγύμνασης και συνδρόμων γυμναστηρίου κατά τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών της, η «PLANET FITNESS AND MORE» συνεργάζεται με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, αναθέτοντας απευθείας την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των έργων που της έχουν ανατεθεί (είτε με παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε με αναθέσεις έργων ή υπεργολαβίες) ή διασφαλίζοντας για αντίστοιχα έργα τρίτων την παροχή υπηρεσιών συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων («Συνεργατών»), προωθώντας τις υπηρεσίες αυτών, για τις οποίες συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό τους.

 

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),  εφ’ εξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (soft copy) είτε σε έγχαρτη μορφή (hard copy), σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, ταξινόμηση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Α) Η «PLANET FITNESS AND MORE» συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων της (είτε ως πελατών/συνδρομητών είτε ως προμηθευτών της) για την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών της ή για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, και ειδικότερα:

 1. I. Κατά την εγγραφή σας στα γυμναστήρια planet fitness & more:

1) Στοιχεία αντισυμβαλλομένου/συνδρομητή (όνομα και επίθετο, πατρώνυμο και μητρώνυμο)

2) Ημερομηνία γέννησης (σημειώνεται ότι η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, καθώς και η ανανέωση, μεταβίβαση συνδρομής και αγορά ειδικών (ατομικών ή ειδικών) προγραμμάτων εκτός βασικής συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο της οποίας παρέχεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου) του ασκούντος την επιμέλεια, περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του Κανονισμού.)

3) Πλήρης Διεύθυνση Κατοικίας (ειδικά σε περιπτώσεις  μη μονίμων κατοίκων της ΕΕ το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο βάσει νομικών διατάξεων να ζητήσει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη παραμονή του μέλους στην χώρα και να αρνηθεί την εγγραφή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλιπούς προσκόμισης τους).

4) τηλέφωνο επικοινωνίας οικίας ή/και εργασίας (σταθερό / κινητό),

5) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

6) Περαιτέρω, κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες.

7) Κατά την εγγραφή του μέλους, λαμβάνει χωρά φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο (εμπεριεχόμενο στην κάρτα μέλους), προς απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο. (σημειώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης, για την ταυτοποίησή του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο, θα πρέπει το μέλος να φέρει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής κάθε φορά, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου)

8) Επιπροσθέτως, το γυμναστήριο δύναται, κατά την εγγραφή του μέλους και μόνον, να ζητήσει φωτοτυπία της πιστωτικής του κάρτας ως εγγύηση για την περίπτωση πρόκλησης βλάβης από κακή χρήση του εξοπλισμού, χωρίς τη δυνατότητα χρέωσης αυτής άνευ της έγγραφης συμφωνίας του μέλους.

9) Στην περίπτωση διατραπεζικών συναλλαγών, ενδέχεται να συλλέγουμε, με γνωστοποίηση από εσάς ή εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιπλέον στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού.

 1. II. Κατά την επίσκεψη σας στα γυμναστήρια και με τη χρήση της Κάρτας Μέλους:

Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν, μία και μόνη φορά, κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους (η οποία είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη) περιέχει πληροφορίες για την ταυτοπροσωπία του μέλους ( όπως δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφία) και τον έλεγχο ισχύος της συνδρομής του (όπως για παράδειγμα τη λήξη της συνδρομής του ή τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην «PLANET FITNESS AND MORE»). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Κάρτα Μέλους, παρακαλούμε ανατρέξτε στον Κανονισμό Λειτουργίας των Planet Fitness & More.

Από τη χρήση της Κάρτας Μέλους συλλέγουμε  τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α) Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Γυμναστήριο,

β) Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο έκδοσης της κάρτας μέλους και το συγκεκριμένο γυμναστήριο που πραγματοποιείτε τις επισκέψεις σας,

γ) Πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του χρόνου συνδρομής σας ή των ενεργών προγραμμάτων σας.

Σε κάθε περίπτωση για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της «PLANET FITNESS AND MORE» και για λόγους ασφαλείας τα μέλη/συνδρομητές  υποχρεούνται κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση όπου επιλέξετε να πληρώσετε/εξοφλήσετε τη συνδρομή σας στα Planet Fitness & More, να αγοράσετε κάποια επιπρόσθετη υπηρεσία των γυμναστήριων μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή αιτηθείτε την επιστροφή τυχόν ανεκτέλεστου προγράμματός σας, τότε ενδέχεται να συλλέγουμε και τα αντίστοιχα δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, IBAN, τράπεζα)

Σημειώνεται ότι στα γυμναστήρια της Planet Fitness & More λειτουργούν κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε λειτουργία, με ειδική σήμανση πλησίον αυτών, εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την πρόληψη και την εξιχνίαση εγκλήματος
 • για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού της «PLANET FITNESS AND MORE»
 • για τη διαχείριση και την προστασία της περιουσίας της «PLANET FITNESS AND MORE», και της περιουσίας του προσωπικού, των πελατών και άλλων επισκεπτών της Εταιρείας και
 • για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

III. Κατά την επίσκεψη και περιήγηση σας στον ιστότοπο και online shop της planetfitness.gr:

Α) Προκειμένου να κάνετε χρήση των online υπηρεσιών της ιστοσελίδας  planetfitness.gr θα κληθείτε να δώσετε τα ελάχιστα προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να προβείτε στην πληρωμή του επιλεγμένου πακέτου υπηρεσιών μας, μέσω paypal. Ειδικότερα, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

 • Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό σας
 • Το φύλο σας
 • Την ημερομηνία γεννήσεως σας
 • Την ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • Τον αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου σας

Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση και είναι υποχρεωτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που αυτόματα συλλέγονται, παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική πολιτική απορρήτου cookies της Εταιρείας.

Περαιτέρω, όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα planetfitness.gr, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP, τη γεωγραφική σας θέση (μέσω GPS) σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας ή/και το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε/φυλλομετρήσατε στην ιστοσελίδα, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα της προσφοράς υπηρεσίας σε Χρήστη  κλπ. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι η «PLANET FITNESS AND MORE» δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με την «PLANET FITNESS AND MORE» για οποιονδήποτε λόγο και ειδικά ως προς την συνεργασία σας μαζί της.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο της για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Εφαρμογής και για ποιοτικούς λόγους την επικοινωνίας σας ως Χρήστη της ιστοσελίδας

Πληροφορίες συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας planetfitness.gr

Στην περίπτωση όπου επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για την αγορά/εξόφληση αγαθών ή υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η συνδρομή σας)  προωθήστε στο ασφαλές περιβάλλον της paypal, με αποτέλεσμα να μην συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα πλην των ανωτέρω απαραίτητων δεδομένων για την εγγραφή σας.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της «PLANET FITNESS AND MORE», εκτός των ανωτέρω,  ΔΕΝ συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα ανήκουν στις κατηγορίες:

(α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies και

β) Cookies Λειτουργικότητας και αμφότερα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που αυτόματα συλλέγονται, παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική Πολιτική Απορρήτου Cookies της «PLANET FITNESS AND MORE» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ιστότοπο planetfitness.gr.

Περαιτέρω, κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης και αποκλειστικά από εσάς, συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, στοιχεία προς το σκοπό της πραγματοποίησης της μεταξύ μας επικοινωνίας και γνωστοποίησης σε εσάς των δραστηριοτήτων μας, όπως αυτά αναλύονται εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου μας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:

(α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από την «PLANET FITNESS AND MORE», είτε κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης είτε για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας, κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης

(β) του ελέγχου ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευση και παραμονή στα γυμναστήριά μας, για την προσφορά των υπηρεσιών μας.

(γ) την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mail, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές.

(δ) την αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως μελών μας.

(δ) της συμμόρφωσης της «PLANET FITNESS AND MORE» με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοση φορολογικού παραστατικού κλπ.

(ε) της διασφάλισης του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα για τη λειτουργία και τη βελτίωση της, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της στην ιστοσελίδας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή/ταυτοποίηση σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Χρησιμοποιούμε τις αξιολογήσεις των Χρηστών/Πελατών προκειμένου να ενημερώσουμε τους Πελάτες για την ποιότητα της εργασίας σας και των παρεχομένων από εσάς υπηρεσιών.

Η «PLANET FITNESS AND MORE», δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών μας και την ασφάλεια, πάντα με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ιστοσελίδα planetfitness.gr μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές (λ.χ social media), που διατηρούνται από τρίτα μέρη.

Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα ή εφαρμογή τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας.

Η «PLANET FITNESS AND MORE» ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή εφαρμογής ουτε είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα που τυχόν συλλέγουν αυτές.

Η «PLANET FITNESS AND MORE» δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «PLANET FITNESS AND MORE»;

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της τυχόν μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την ενημέρωση σας σχετικά με δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες της «PLANET FITNESS AND MORE» προς εσάς, την ασφάλεια των συναλλαγών των εγκαταστάσεων και των συνδρομητών μας, καθώς και για την επικοινωνία της «PLANET FITNESS AND MORE»μαζί σας,  μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, έγγραφης ή ηλεκτρονικής.

 

 1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΧ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Η «PLANET FITNESS AND MORE», δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από τους αναφερόμενους παραπάνω, οι οποίοι ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. «PLANET FITNESS AND MORE»δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των Συνεργατών της στην ιστοσελίδα της για διαφημιστικούς/ προωθητικούς ή άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική προβολή και δημοσιότητα της «PLANET FITNESS AND MORE».

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης σας και στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αποδέκτες των Δεδομένων πλέον της «PLANET FITNESS AND MORE»είναι:

(α) Το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της «PLANET FITNESS AND MORE» (άσχετα εάν συνδέεται μαζί της με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ημιαπασχόληση, σύμβαση έργου ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης) καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, προστηθέντες, βοηθοί εκπληρώσεως και αντισυμβαλλόμενοι της, οι οποίοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής προστασίας και της Πολιτικής Απορρήτου και δεσμεύονται από αυτές και επιπρόσθετα  και έχουν δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Η «PLANET FITNESS AND MORE», μέσω της εταιρείας με την επωνυμία CANDIDUS EE, είναι αποδέκτης διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / πελατών / συνδρομητών προς φύλαξη και περαιτέρω επεξεργασία από τις επι μέρους εταιρείες ιδιοκτήτριες γυμναστήριων που απαρτίζουν τον όμιλο «PLANET FITNESS AND MORE», οι οποίες διατηρούν, η καθεμιά χωριστά, σε βάση δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών όλων τους.

Επιπρόσθετα, η «PLANET FITNESS AND MORE» ενδέχεται να παράσχει, με τη συγκατάθεσή σας, πρόσβαση των στοιχείων επικοινωνίας σας (κινητό τηλέφωνο ή e-mail) σε εξωτερικούς Συνεργάτες στα πλαίσια συμβάσεων με σκοπό την δημιουργία εξατομικευμένων προσφορών προϊόντων και εργασιών ανάλογα με το αντικείμενο των Συνεργατών αυτών). Τέτοια κοινοποίηση θα αφορά μόνο τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και e-mail) και όχι το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων και αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης και προβολής υπηρεσιών και προϊόντων με ειδικές εξατομικευμένες προσφορές απευθυνόμενες στους συνδρομητές της «PLANET FITNESS AND MORE».

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν μας το επιβάλει ο Νόμος.

 

 1. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τη «PLANET FITNESS AND MORE»:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη κοινοποιούν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την ρητή άδεια της «PLANET FITNESS AND MORE»,
 • να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.
 • Η «PLANET FITNESS AND MORE» λαµβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ώστε τα προσωπικά δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας να είναι ακριβή και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται άμεσα.
 • Η «PLANET FITNESS AND MORE» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή να διαγράφονται ή να διορθώνονται άμεσα. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, ανάλογα και συναφή προς τις ανάγκες της παρεχόμενης υπηρεσίας που προσφέρεται στον πελάτη, την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων και συλλέγονται µόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω καθώς και στις σχετικές συμβάσεις.
 • Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «PLANET FITNESS AND MORE» διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής και ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η «PLANET FITNESS AND MORE» εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από ενδεχόμενη παραβίαση, απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.
 • Εσωτερικοί έλεγχοι στις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  διεξάγονται τακτικά από την «PLANET FITNESS AND MORE» ώστε να επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα των εφαρµοζόμενων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα διαθέτουν πρόσβαση στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων µέσω των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή χρησιμοποιούνται µόνο σύμφωνα µε τις οδηγίες της «PLANET FITNESS AND MORE». Τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από µη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και µόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να μετατοπιστούν από µη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της «PLANET FITNESS AND MORE».
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε όσους διαθέτουν εξουσιοδότηση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους προς την «PLANET FITNESS AND MORE», υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αναγκαιότητα να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Κατά γενικό κανόνα, το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων  διαγράφονται/καταστρέφονται με τη λύση της συμβατικής μας σχέσης, εκτός και εάν για τη διατήρηση αυτών, έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται και από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό που διέπει τις συμβατικές και φορολογικές υποχρεώσεις της «PLANET FITNESS AND MORE».

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

 

 1. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η «PLANET FITNESS AND MORE» δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κάτωθι κανόνες περιγράφουν με ποιο τρόπο και σε ποιο χώρο τα δεδομένα τηρούνται. Τα δεδομένα που φυλάσσονται σε έγχαρτα αρχεία, φυλάσσονται σε σημείο που δεν θα μπορούν να τα δουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για αρχεία τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά για κάποιο λόγο έχουν εκτυπωθεί.

Σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

 • Οι φάκελοι και τα έγχαρτα δεδομένα τηρούνται σε αρχειοθήκη, η οποία κλειδώνει.
 • Οι υπάλληλοι είναι βέβαιοι πως οι εκτυπώσεις δεν αφήνονται όπου μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, όπως, για παράδειγμα, μέσα ή κοντά στον εκτυπωτή.
 • Τα εκτυπωμένα δεδομένα, τα οποία δε βρίσκονται σε χρήση, καταστρέφονται. Στην περίπτωση που τα δεδομένα φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο, προφυλάσσονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, από τυχαία καταστροφή και προσπάθειες υποκλοπής. Συγκεκριμένα:
 • Τα δεδομένα προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αλλάζουν συχνά και δε γνωστοποιούνται στους υπαλλήλους που δεν είναι εντεταλμένοι.
 • Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε φορητά μέσα (όπως για παράδειγμα σε δίσκους CD κ.α), αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια όταν δε χρησιμοποιούνται
 • Όλοι οι εξυπηρετητές (servers) και υπολογιστές που περιέχουν δεδομένα προστατεύονται από εγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα (software) και πρόγραμμα προστασίας (firewall).
 • Η επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
 • Η «PLANET FITNESS AND MORE» προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

 1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του γυμναστηρίου της επιλογής σας που θα βρείτε στον ιστοχώρο μας https://planetfitness.gr/contact/ με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@planetfitness.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 1. ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η «PLANET FITNESS AND MORE» μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 

 1. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 216 9001888 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@planetfitness.gr, χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

 

 1. ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

ΟΧΙ, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

 1. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «PLANET FITNESS AND MORE»;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΔΠΧ (Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων . Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site μας www.planetfitness.gr. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η «PLANET FITNESS AND MORE» είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, κ. Εμμανουήλ Καλλέργη, στο τηλέφωνο 216 9001888  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@planetfitness.gr