Όροι Χρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την ομαλή λειτουργία, καθώς και για τη δική σας ασφάλεια, υγιεινή και ευχάριστη παραμονή στο χώρο του γυμναστήριου PLANET Fitness & More, σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους κανόνες που ακολουθούν και αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου καθώς και τους όρους που διέπουν όλα μας τα συμβόλαια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. H πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς συνεπάγεται και αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, καθώς και η ανανέωση, μεταβίβαση συνδρομής και αγορά ειδικών (ατομικών ή ειδικών) προγραμμάτων εκτός βασικής συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο της οποίας παρέχεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου) του ασκούντος την επιμέλεια, περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του κανονισμού.
2. Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες.
3. Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν, μία και μόνη φορά, κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτοπροσωπία του μέλους (δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφία) και τον έλεγχο ισχύος της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις). Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο και ταμειακώς ενήμερο μέλος. Το μέλος μπορεί να αιτηθεί αντικατάσταση λόγω φυσικής φθοράς λόγω συνήθους κατά το χρόνο χρήσης και όχι λόγο φθοράς λόγω κακής χρήσης. Το γυμναστήριο δύναται να ζητήσει την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά την λήξη της συνδρομής του. H κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Σε περίπτωση μεταβίβασης συνδρομής, η παράδοσή της από το μέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωτική.
4. Τα μέλη κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους ή που αυτή δεν είναι ενεργή.
5. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους, η επανέκδοση είναι υποχρεωτική και έχει κόστος €5,00.
6. Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο (εμπεριεχόμενο στην κάρτα μέλους), προς απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο. Σε περίπτωση άρνησης, για την ταυτοποίησή του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο, θα πρέπει το μέλος να φέρει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου.
7. Το γυμναστήριο δύναται, κατά την εγγραφή του μέλους και μόνον, να ζητήσει φωτοτυπία της πιστωτικής του κάρτας ως εγγύηση για την περίπτωση πρόκλησης βλάβης από κακή χρήση του εξοπλισμού, χωρίς τη δυνατότητα χρέωσης αυτής άνευ της έγγραφης συμφωνίας του μέλους.
8. Το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο βάσει νομικών διατάξεων σε περιπτώσεις μη μονίμων κατοίκων της ΕΕ να ζητήσει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη παραμονή του μέλους στην χώρα και να αρνηθεί την εγγραφή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλιπούς
προσκόμισης.

Β. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΟ – «ΠΑΓΩΜΑ»

9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η εγγραφή μέλους και η απόκτηση συνδρομής (αρχική ή ανανέωση αυτής) σε γυμναστήριο επιλογής πραγματοποιούνται στην υποδοχή του γυμναστηρίου επιλογής ή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Ομίλου PLANET Fitness and More, www.planetfitness.gr.
10. Η εγγραφή μέλους που πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Ομίλου (www.planetfitness.gr και η συνδρομή το αντίτιμο της οποίας καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω αυτής, θα πρέπει να ενεργοποιούνται στην υποδοχή του γυμναστηρίου επιλογής, εντός 10 ημερολογιακών ημερών μετά την πραγματοποίηση της online συναλλαγής, ώστε να ενεργοποιηθεί και η έναρξη ισχύος της συνδρομής αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του μέλους εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, η συνδρομή ενεργοποιείται αυτόματα τη 10η ημερολογιακή ημέρα μετά τη συναλλαγή. Σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής πριν τη λήξη ή κατά τη λήξη της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ομίλου, η έναρξη της νέας συνδρομής, αρχίζει από την επομένη της λήξης της προηγούμενης.
11. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο, με την καταβολή από αυτό ποσού €30,00, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ενεργό μέλος. Η μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση, αφορά στο υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής του οποίου δεν έχει κάνει χρήση το μέλος που αποχωρεί (μεταβιβάζει) και πραγματοποιείται μετά από την συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Η μη παράδοση της κάρτας μέλους για οποιονδήποτε λόγο από το μέλος που αποχωρεί, συνεπάγεται την επιπλέον χρέωση του νέου μέλους με το ποσό των € 5,00.
12. Η δυνατότητα της μεταβίβασης συνδρομής αφορά μόνο στη «βασική» συνδρομή στο γυμναστήριο και όχι στα ειδικά (ατομικά ή ομαδικά) προγράμματα εκτός της συνδρομής αυτής. Ομοίως, δεν είναι δυνατή μεταβίβαση μέρους της συνδρομής, που αποτελεί προσφορά του γυμναστηρίου ως δωρεάν παροχή.
13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εγγραφή του και την οποιαδήποτε αγορά συνδρομής ή και υπηρεσίας (σύμβασής του) εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο, το γυμναστήριο δε, υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο ακέραιο.
14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Μετά από την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του και την αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, κάθε μέλος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να καταγγείλει τη σύμβασή του με το γυμναστήριο, το γυμναστήριο δε, οφείλει να του επιστρέψει την αξία – και μόνο – του ανεκτέλεστου προγράμματος για το οποίο κατέβαλε τη συνδρομή του, υπολογιζόμενη από την ημέρα που η καταγγελία αυτή παραλήφθηκε από το γυμναστήριο, όπως ορίζεται παρακάτω, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 2,5% επί της αξίας του ανεκτέλεστου αυτού προγράμματος, ως αποζημίωση του γυμναστηρίου για την πρόωρη λύση της σύμβασης.
15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και καταγγελίας, το μέλος υποχρεούται να συμπληρώσει την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση Ζ1−1262/2007 αίτηση υπαναχώρησης/καταγγελίας, την οποία το μέλος μπορεί να βρει ως παράρτημα των συγκεκριμένων όρων του κανονισμού λειτουργίας του Ομίλου, με την αίτηση εγγραφής του μέλους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ή καταγγελίας υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το γυμναστήριο και επιφέρει λύση της σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από το γυμναστήριο. Σε περίπτωση αποστολής της με συστημένη επιστολή, η αίτηση εκλαμβάνεται ως «υπαναχώρηση» από τη σύμβαση, εφόσον η ημερομηνία αποστολή της έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής/αγοράς της συνδρομής και ενεργοποίησής της, σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνεται ως καταγγελία της σύμβασης και τα αποτελέσματά της άρχονται από την ημερομηνία παραλαβής της από το γυμναστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, το μέλος θα πρέπει με το έντυπο υπαναχώρησης και καταγγελίας, να παραδίδει ή αποστέλλει και ακριβές αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή εγγράφου δηλωτικού της ταυτότητας του, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της συνδρομής του.
16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού που αφορά σε αγορά συνδρομής, υπηρεσίας ή εγγραφή, καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά από τον Όμιλο σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του μέλους, τον οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσει με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.planetfitness.gr/refund. Η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό (ολόκληρο σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μέρος μόνο σε περίπτωση καταγγελίας, κατά τα ανωτέρω) εντός 30 ημερών από την επομένη ημέρα της λήψης της αντίστοιχης αίτησης υπαναχώρησης ή καταγγελίας και της ηλεκτρονικής αίτησης/φόρμας γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού του μέλους, σε περίπτωση δε διάστασης μεταξύ των δύο αιτήσεων, η ανωτέρω προθεσμία των 30 ημερών άρχεται από την επομένη της παραλαβής από το γυμναστήριο της μεταγενέστερης.
17. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή καταγγελίας αναιτιολόγητα, τα γυμναστήρια του Ομίλου δύνανται να αρνηθούν στο μέλος που υπαναχώρησε την αγορά κάποιου από τα βασικά πακέτα συνδρομής σε οποιοδήποτε από τα γυμναστήρια του Ομίλου, πριν παρέλθει διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του αιτήματός του για την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και επιστροφής του ποσού της συνδρομής του.
18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΟ»: Κάθε μέλος του γυμναστηρίου δύναται να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα «Δίκτυο», έναντι του ποσού των €30,00, για το βασικό πρόγραμμα συνδρομής του και μόνο (δεν αφορά σε τυχόν συμβόλαια για Paid Group). Η διάρκεια του προγράμματος «Δίκτυο» είναι απόλυτα εξαρτημένη με την διάρκεια της συνδρομής που διατηρεί το μέλος με το κύριο γυμναστήριο, υπό την έννοια ότι με τη λήξη της κύριας συνδρομής, παύει και η ισχύς του προγράμματος «Δίκτυο». Το ανωτέρω ποσό αφορά στην χρήση ενός και μόνο επιπλέον γυμναστηρίου του Ομίλου Planet Fitness and More και καταβάλλεται
στο γυμναστήριο της επιπλέον επιλογής. Το μέλος δύναται να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα «Δίκτυο», σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια, καταβάλλοντας το ποσό των € 30,00 σε καθένα από αυτά.
19. «ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»: Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του γυμναστηρίου με αντίστοιχη αναστολή του χρόνου ισχύος της συνδρομής, δεν παρέχεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Τέτοιο δικαίωμα παρέχεται μόνο στην ετήσια συνδρομή και για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους το μέλος δεν δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου και μόνο σε μέλη που αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή στη βασική/αρχική τιμή της συνδρομής, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου (169€ ετησίως), υπό την προϋπόθεση, προσκόμισης ιατρικών εξετάσεων και ιατρικής γνωμάτευσης, με τα οποία υποδεικνύεται η αποχή από την αθλητική άσκηση που προσφέρεται από το γυμναστήριο για συγκεκριμένο και μόνο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται μόνο με την προσκόμιση νέων αντίστοιχων εγγράφων (αντίγραφο ιατρικού φακέλου με ειδικές γνωματεύσεις). Η συνδρομή του μέλους που έχει «παγώσει» ενεργοποιείται αυτόματα, από την επομένη της τελευταίας ημέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο βεβαιώνεται η αδυναμία του μέλους να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου.
20. Δικαίωμα «παγώματος» συνδρομής δεν παρέχεται στα μέλη που εγγράφονται ως μέλη ή ανανεώνουν τη συνδρομή τους σε ειδική τιμή προσφοράς. Επιστροφή χρημάτων αποκλείεται για το χρονικό διάστημα «παγώματος».
21. Το «πάγωμα» μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις συνδρομών (συνδρομής σε τιμή τιμοκαταλόγου ή ειδικής προσφοράς), στις περιπτώσεις
εγκυμοσύνης (και για διάρκεια μέχρι 6 μηνών) και στράτευσης (για διάρκεια ισόχρονη της θητείας).

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

22. ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.
23. Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων, τα οποία ασφαλίζονται από τα μέλη με δικά τους μέσα (λουκέτα) και με δική τους ευθύνη.
24. Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρησή τους από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων. Στην περίπτωση απασφάλισης και εκκένωσης των ερμαρίων, τα εμπεριεχόμενα αντικείμενα φυλάσσονται σε χώρο του γυμναστηρίου για διάστημα δύο (2) μηνών, παραλαμβάνονται δε από τα ενδιαφερόμενα μέλη, μετά από έγγραφη αίτηση και περιγραφή στην υποδοχή του γυμναστηρίου, κάθε Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 10:30 και 13.00.
25. ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
26. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
27. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου.
28. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.
29. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
30. Ο χώρος της εισόδου και υποδοχής του γυμναστηρίου, όπου υφίσταται η σχετική σήμανση, δύναται να βιντεοσκοπείται από CCTV για λόγους ασφαλείας, χωρίς ήχο. Οι χώροι που θα βιντεοσκοπούνται θα φέρουν πάντα ειδική σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
31. Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
32. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
33. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική (όχι τζιν, όχι ρούχα με φερμουάρ & μεταλλικά στοιχεία). Η είσοδος στους χώρους εκγύμνασης επιτρέπεται μόνο με υποδήματα που θα χρησιμοποιού νται αποκλειστικά στο χώρο του γυμναστηρίου.
34. Στους χώρους του γυμναστηρίου – και ειδικά πλησίον των ηλεκτρονικών μηχανημάτων – απαγορεύεται η κατανάλωση ροφημάτων (υγρών), παρά μόνο από ειδικά αθλητικά δοχεία. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων στους χώρους του γυμναστηρίου, πλην του χώρου των αποδυτηρίων.
35. Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης του γυμναστηρίου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων γυμναστών, τη συνδρομή των οποίων οφείλουν να αναζητούν τα μέλη. Το γυμναστήριο δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή τραυματισμούς (στιγμιαίους ή χρόνιους) που προκύπτουν από πλημμελή χρήση οργάνων. Για τη χρήση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων άθλησης, τα μέλη ενδείκνυνται να αναζητούν τη συνδρομή του γυμναστή επιτήρησης.
36. Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
37. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
38. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των χώρων ελευθέρων βαρών και των μηχανημάτων από ανηλίκους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση αυτών, μόνο στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικού προγράμματος ασκήσεων από το καταρτισμένο προσωπικό του γυμναστηρίου..
39. Για τους ανηλίκους ηλικίας από 7 έως 11 ετών, το γυμναστήριο δύναται να προσφέρει ειδικά προγράμματα άσκησης. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα ηλικίας 7 έως 11 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης ή συνοδείας παιδιών.
40. Τις καθημερινές και κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 09:00 έως 12:00 και από 17:00 έως 21:30, ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα 20’, ο χρόνος δε χρήσης μπορεί να παραταθεί μονό στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναμονή από αλλά μέλη.
41. Απαγορεύεται ρητά σε μέλη-επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές προς τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου (personal training, διατροφή κ.α.), να δραστηριοποιούνται εντός του χώρου και να προσεγγίζουν μέλη με σκοπό την προώθηση και την πώληση των υπηρεσιών τους.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – GROUP CLASSES (FREE GROUP & PAID GROUP)

42. Τα ομαδικά προγράμματα καθώς και τα παιδικά τμήματα πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων.
43. Το πρόγραμμα των ομαδικών προγραμμάτων, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
44. Το γυμναστήριο δύναται να αντικαθιστά τους προπονητές που διενεργούν τα ομαδικά προγράμματα. Η επιλογή του εν γένει προσωπικού του γυμναστηρίου ανήκει αποκλειστικά στο γυμναστήριο.
45. Προς αποφυγή τραυματισμών και της διακοπής της ομαλής ροής των ομαδικών μαθημάτων, απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες μετά το πέρας των πρώτων 5 λεπτών από την έναρξη αυτών.
46. Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες των ομαδικών προγραμμάτων και η χρήση τους, καθώς και του εξοπλισμού τους, από οποιοδήποτε μέλος, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών.

E. ΕΙΔΙΚΑ (ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (PERSONAL & GROUP PERSONAL TRAINING, PAID GROUP)

47. Το γυμναστήριο προσφέρει, εκτός από τα βασικά πακέτα συνδρομής (χρήση των χώρων μηχανημάτων, ενδυνάμωσης, ελεύθερων βαρών, free group classes), και ειδικά ομαδικά ή ατομικά προγράμματα, όπως αυτά κατά καιρούς εκπονούνται και δημοσιεύονται από τον Όμιλο PLANET Fitness and More (Personal & Group Personal Training, TRX, TRN, Power Cycling, Pilates & Pilates Stick κλπ). Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι ανεξάρτητη από τη βασική συνδρομή στο γυμναστήριο, σύμφωνα με τα προγράμματα και της προσφορές του Ομίλου και διέπεται από ειδικούς κανόνες ως προς τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, την ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ και την ΑΚΥΡΩΣΗ αυτής.
48. Σε μέλη με συνδρομή αποκλειστικά ειδικών ομαδικών προγραμμάτων (χωρίς βασικό πακέτο συνδρομής), απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα πακέτου συνδρομής καθώς και η χρήση των μηχανημάτων ενδυνάμωσης και αερόβιας άσκησης.
49. Σε κάθε περίπτωση, τα πακέτα ειδικών (ατομικών ή ομαδικών) προγραμμάτων έχουν διάρκεια ενός έτους. Η διάρκεια ισχύος κάθε πακέτου αναγράφεται και στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής/συνδρομής με ρητή ημερομηνία έναρξης και λήξης. Για το «πάγωμα» των αντίστοιχων συνδρομών, ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παραπάνω παράγραφο.
50. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης των ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων και αντικατάστασή τους από άλλα. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση του ανεκτέλεστου προγράμματος και είτε να αιτηθεί την τροποποίησή του με άλλο ίσης αξίας με αυτή του ανεκτέλεστου προγράμματος είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με όσα ισχύουν παραπάνω σχετικά με την εφαρμογή του «δικαιώματος καταγγελίας».
51. Η συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα (ομαδικά & ατομικά) προπληρώνεται.
52. Για τη συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προηγούμενη ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ του μέλους.
53. Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ γίνεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου και μόνο είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικώς. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των μαθημάτων / συνεδριών.
54. Για τη συμμετοχή του μέλους ειδικά (ατομικά και ομαδικά) προγράμματα ειδικής συνδρομής, είναι απαραίτητη η εμφάνιση του μέλους στην υποδοχή του γυμναστηρίου το αργότερο 10 λεπτά της ώρας πριν από την έναρξη του προγράμματος, για την παραλαβή της ειδικής κάρτας συμμετοχής, η οποία παραδίδεται από το μέλος στον αντίστοιχο προπονητή.
55. Με την παραλαβή της κάρτας συμμετοχής, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους.
56. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την ακύρωση προγραμματισμένης συμμετοχής απαιτείται τηλεφωνική ή με φυσική παρουσία ενημέρωση του μέλους στην υποδοχή του γυμναστηρίου, τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο έναρξης του προγράμματος.
57. Το μέλος δικαιούται να ακυρώσει ή μετακινήσει την προγραμματισμένη συνεδρία του συνεχόμενα για δύο φορές.
58. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους στο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους.
59. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης του μέλους 10 λεπτά της ώρας πριν την έναρξη του προγράμματος, το μέλος ενδέχεται να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα με ακύρωση της κράτησής του, παράλληλη χρέωση της συμμετοχής του στο πακέτο συνδρομής του και παραχώρηση της θέσης του σε άλλο μέλος, στην περίπτωση που υπάρχει λίστα αναμονής.
60. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Στην περίπτωση μη εμφάνισης, χωρίς ενημέρωση για 3 φορές, συνεχόμενες ή μη και ακύρωσης της κράτησης, ακόμα και με έγκαιρη ενημέρωση ,για τρίτη συνεχόμενη φορά, το μέλος χάνει το δικαίωμα κράτησης στα ειδικά προγράμματα για ΕΝΑ μήνα, από την τελευταία ημερομηνία μη εμφάνισης ή τελευταίας ακύρωσης της κράτησής του. Κατά την διάρκεια του μήνα αυτού, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στα ειδικά προγράμματα μόνο με εγγραφή του σε λίστα αναμονής.

ΣΤ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

61. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται αποκλειστικά για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την είσοδο στα γυμναστήρια επιλογής του, για λόγους ασφαλείας, καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν δύνανται να αποτελέσουν προϊόν εκμετάλλευσης ή γνωστοποίησης σε τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Το γυμναστήριο ποτέ δεν θα ζητήσει να λάβει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τα μέλη, πλην όσων αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και την αίτηση εγγραφής. Αναλυτικά, το μέλος ενημερώνεται για την αναλυτική ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα www.planetfitness.gr/gdpr την οποία και αποδέχεται κατά την εγγραφή του, όπως επισυνάπτεται στην φόρμα εγγραφής.
62. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του γυμναστηρίου, καθώς και στο χώρο υποδοχής του γυμναστηρίου. Είναι αυτονόητο ότι κανένας επαχθέστερος όρος δεν δύναται να τυγχάνει εφαρμογής για όσα μέλη κατέθεσαν αίτηση εγγραφής με βάση τους επιεικέστερους.
63. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.
64. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητά του αυτή, καταγγέλλοντας τη αντίστοιχη σύμβαση, με έγγραφη ενημέρωση προς αυτό. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτουν υπέρ του γυμναστηρίου οποιεσδήποτε καταβολές του μέλους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ως αποζημίωση λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μέλους, με τη ρητή επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε θετικής ζημίας του, η οποία ενδεχομένως υπερβαίνει το παρακρατηθέν ποσό.
65. Για οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ του γυμναστηρίου και του μέλους, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης με τη συμμετοχή του Ομίλου PLANET Fitness and More, στον οποίο μπορεί απευθείας να γνωστοποιηθεί το παράπονο μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ομίλου www.planetfiness.gr/contact (παρατηρήσεις) και αντιστρόφως από τον Όμιλο προς το μέλος με ειδική αλληλογραφία. Σε περίπτωση αποτυχίας επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του γυμναστηρίου (ή του Ομίλου) και του μέλους και με την προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.